عرضه روغن هیدرولیک خوردو ماورکس ترکیه ای

روغن هیدرولیک در سیستم انتقال نیرو هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرد.این روغن باعث روان شدن فرمان می شود و به راننده کمک می کند که هنگام دور زدن دچار مشکل نشود

بیشتر بخوانید