قیمت خرید فیلتر کابین ساندرو

هوایی که از طریق سیستم تهویه خودرو و بخاری به کابین وارد میشود توسط قطعه ای به نام فیلتر هوا، فیلتر می شود و این قطعه از وارد شدن ذرات و گرد و غبار جلوگیری میکن

بیشتر بخوانید

قیمت به روز فیلتر کابین ساندرو

فیلتر کابین ساندرو : بیشتر خودرو های جدید دارای فیلتر کابین ساندرو هستند; فیلتر کابین خودرو , هوایی را که از طریق ورودی های سیستم تهویه ی خورو , وارد خودرو می ش

بیشتر بخوانید