خرید روغن موتور زیک اصلی X5-20w50

روغن موتور زیک اصلی روغنی است که از پلیمرهای کربن تولید شده است. به همین دلیل در برابر حرارت در دمای بالا پایدار بوده و در آن از روغن های پایه نفتی استفاده نشده

بیشتر بخوانید