شرکت وارداتی ضدیخ کانادا لوبریفنت

همان‌طور که می‌دانیم زمانی که انرژی تولید می‌شود به‌طور ناخواسته منجر به
ایجاد و افزایش دما می‌شود؛ این موضوع در موتور ماشین هم صدق می‌کند.
زمانی که گرما در

بیشتر بخوانید