قیمت عرضه عمده صافی بنزین رونیز

صافی بنزین قطعه ایست که در مسیر باک بنزین خودرو قرار داده می شود تا ذرات دانه درشت نتوانند وارد پمپ بنزین شوند. به همین جهت تعویض صافی بنزین خودرو امری ضروری به

بیشتر بخوانید