مراکز عرضه آب رادیاتور تویوتا

آب رادیاتور،  در خنک کردن موتور خودرو نقشی ویژه ایفا می کند.   در واقع،  سیالی است،  که گرما را از موتور دریافت کرده و از طریق رادیاتور

بیشتر بخوانید