وارد کننده اصلی باطری خودرو در ایران

بیشتر باطری های موجود در ایران خارجی است این مسئله باعث شده تا مصرف کنندگان بیشتر به باتری مهای مراک دار خارجی تمایل نشان دهند. و از واردکنندگان اصلی باطری خودرو خریداری نمایند.

بیشتر بخوانید