پخش عمده سرپلوس باکیفیت خودرو

شنیده شدن صدای تق تق از چرخ‌ها در هنگام دور زدن نشانه‌ی خراب شدن سرپلوس ها است.

بیشتر بخوانید