بازار بزرگ گریس پایه گرافیتی در کشور

گریس گرافیتی از جمله گریس های صنعتی به شمار می آید که بر پایه گرافیت
بوده و به جهت روانکاری قطعات و ابزار ها و تجهیزات صنعتی در صنایع مختلفی
به کار می رود.

بیشتر بخوانید